Política de Privacitat

 

RESPONSABLE

1. Identitat

Centro Atenea els representants de la qual ELENA MARISCAL GONZÁLEZ i AGUSTINA MERINO PÉREZ amb NIF: 38450199H i 38555295G Dir. Postal: Av. Ca Serra 92. Esc 1, 2º 1ª , 08906 L’Hospitalet.
No es disposa de Delegat.

 

FINALITATS

2. Descripció ampliada de la finalitat/és del tractament:
Tractarem les seves dades per a la Gestió clients, administrativa, comptable i fiscal.
Les dades que es recullen en el seu historial clínic són utilitzats per al seu tractament psicològic. El professional necessita aquestes dades per realitzar una exhaustiva avaluació psicològica, proposar hipòtesi, elaborar un pla de treball i gestionar la seva evolució psicològica pre i post-tractament i en alguns casos, realitzar proves psicomètricas per a diagnòstic i tractament posterior o bé per redactar informes a petició del propi client o de tercers.

 

CONSERVACIÓ

3. Les dades de salut es conserven durant 15 anys des de la seva alta assistencial en virtut de la llei 16/2010, del 3 de juny, de modificació de la llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació que concerneixen a la salut i la autonomia del pacient i la documentació clínica i, en tot cas, el límit que la legislació vigent estableix a cada moment.
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació amb l’entitat i no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat, seran conservats conforme als terminis legals establerts en matèria fiscal i comptable, prenent com a referència l’última comunicació.

 

DECISIONS

4. Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:
L’empresa NO prendrà decisions automatitzades, perfils o lògica aplicada a les seves dades.

 

LEGITIMACIÓ

5. Legitimació per execució d’un contracte:
A causa que el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte mercantil, en el qual vostè és part , es fa constar que el tipus de contracte que es tracta, és el citat contracte mercantil o la relació precontractual.
Com la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual i un requisit necessari per subscriure el citat contracte, s’informa a l’interessat que està obligat a facilitar les dades personals, i així mateix que les conseqüències de no fer-ho poden suposar la no prestació del servei sol·licitat.

 

DESTINATARIS

6. Durant el període de durada del tractament, els representants de Centre Atenea no realitzaran cap cessió, excepte obligació legal, ni tampoc transferència alguna.

 

DRETS

7. L’interessat pot exercir els següents drets:

• Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
• Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
• Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
• Dret a oposar-se al tractament.
• Dret a la portabilitat de les dades.
• Dret a retirar el consentiment prestat.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en l’Entitat estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, l’entitat, deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l’empresa, o bé dirigir un escrit a Centro Atenea, Av. Can Serra, 92, Esc.1, 2º 1ª, 08906 L’Hospitalet.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.
En compliment del previngut en l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa en la següent adreça de correu electrònic de l’entitat, indicant en l’assumpte “No enviar correus”.

 

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

Les dades personals que tractem en Centre Atenea procedeixen directament de vostè: de l’Interessat o el seu Representant Legal.
Les categories de dades que es tracten són: (No es tracten de dades especialment protegides)

  • Dades d’identificació
  • Dades de filiació, parentiu
  • Adrecess postals o electròniques, telèfons
  • Dades de salut física i psicològica
  • Dades d’ideologia, història de vida, problemàtica vital, orientació sexual
  • Dades de medicació i historial psicològic-psiquiàtric
  • Dades de salut
  • Informs psicològics i Informes d’altres professionals
  • Tests psicològics i resultats d’aquests